Vrienden

Stichting Vrienden van De Terp Oudorp

Bezoekadres: Astrastraat 19, 1829 JA Oudorp NH
E-mail: roelfdevrieze@gmail.com
Kamer van Koophandel: nummer 68064012
RSIN: 857286389

Om De Terp blijvend voor Oudorp te behouden, hebben we Vrienden nodig. U kunt De Terp steunen met een financiële bijdrage. Het bedrag (minimaal 25 euro) mag jaarlijks gestort worden op rekeningnummer NL55 RABO 0316 9745 01 ten name van de Stichting Vrienden van De Terp Oudorp.
U kunt contact opnemen met de Vrienden via Roelf de Vrieze, secretaris van Stichting Vrienden van De Terp Oudorp: telefoon: 072-5115043, email: roelf.devrieze@gmail.com, postadres: Astrastraat 19, 1829JA Oudorp.

 

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:

  1. Het behoud van het kerkgebouw De Terp als multifunctioneel gebouw ten behoeve van de Oudorper gemeenschap.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden en middelen, door middel van het verwerven van particuliere en zakelijke donateurs en het organiseren van fondsenwervende activiteiten. De stichting ondersteunt daarmee door haar geselecteerde projecten die bijdragen aan de instandhouding van het gebouw en die het multifunctioneel gebruik ervan bevorderen.
  4. De stichting beoogt geen winst te maken.

Beleidsplan
De Stichting Vrienden van De Terp Oudorp heeft als voornaamste doel om gelden bijeen te brengen waarmee het kerkgebouw De Terp in conditie kan worden gehouden en waarmee maatregelen getroffen kunnen worden die het multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw de Terp bevorderen, bijvoorbeeld als ontmoetingsplaats voor cultureel-maatschappelijke manifestaties.

Het kerkgebouw De Terp in Oudorp heeft een eeuwenoude geschiedenis en is gebouwd op resten van eerdere kerken op het hoge einde van een strandwal. Qua ligging is de Terp daarmee een markant en centraal punt in de oude kern van Oudorp. Tot in 2014 is De Terp in gebruik geweest als kerkgebouw voor de Protestantse Gemeente. De Protestantse Gemeente heeft het gebouw begin 2016 verkocht. Het behoud van dit cultureel erfgoed gaat ons allen aan. Daarom zet de Stichting Vrienden van de Terp zich in om instandhouding en multifunctioneel gebruik van de kerk te bevorderen.

De Terp is sinds begin 2016 eigendom van BOEi en wordt beheerd door Stichting Op De Terp. De Stichting Vrienden van De Terp Oudorp staat los van BOEi en van de Stichting Op De Terp.

Activiteiten
De Stichting richt zich op fondsenwerving ten behoeve van het in stand houden van de kerk en op het organiseren van activiteiten in de kerk. Zo organiseert zij bv. Vriendenavonden met concert en een tweede hands-boekenmarkt.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Terp Oudorp wordt gevormd door:

  • Frans Trimpe, voorzitter
  • Roelf de Vrieze, secretaris
  • Wim Wassenaar, penningmeester

Beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van De Terp Oudorp werkt uitsluitend met vrijwilligers zonder beloning of vergoeding. Ook de bestuursleden vervullen hun functie zonder financiële compensatie. De Stichting heeft geen medewerkers in loondienst.